Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34690
Title: Những đóng góp của Tự lực văn đoàn cho việc xây dựng một nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Luận án PTS. Văn học Việt Nam: 5 04 33
Authors: Phan, Cự Đệ
Trịnh, Hồ Khoa
Keywords: Nghiên cứu văn học;Lịch sử văn học;Tự lực văn đoàn;Văn xuôi;Văn học Việt Nam
Issue Date: 1996
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 174 tr. + Tóm tắt; Đĩa mềm
Luận văn trình bày rất rõ vai trò của Tự lực văn đoàn trong quá trình hiện đại hoá nền văn học Việt nam. Đồng thời,tác giả đưa ra những đóng góp về nội dung tư tưởng của văn xuôi Tự lực văn đoàn và những cách tân nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam dưới ảnh h (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34690
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00042_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 103.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.