Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3470
Title: Thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam
Other Titles: Inspection on children’s right protection in the current situation in Vietnam
Authors: Trần, Thị Liên
Keywords: Quyền trẻ em;Thanh tra;Bảo vệ quyền trẻ em;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 118 tr.
Abstract: Tại Chương 1- Khái quát chung về pháp luật bảo vệ quyền trẻ em và thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em, Luận văn tập trung tổng hợp và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về quyền trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, thanh tra, tổ chức thanh tra và hoạt động của thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em nằm trong tổng thể Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội, có tham khảo mô hình tổ chức của một số nước trên thế giới. Tại Chương 2 - Thực trạng thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em hiện nay ở nước ta, Luận văn sơ lược lịch sử hình thành của hoạt động thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em từ 1945 đến nay; phân tích thực trạng công tác thanh tra bảo vệ quyền trẻ em hiện nay ở Việt Nam, đánh giá những thành tựu đã đạt được và đặc biệt là những hạn chế, vướng mắc của công tác này, có lý giải các nguyên nhân cụ thể dẫn đến các hạn chế, vướng mắc đó. Trên cơ sở các phân tích, đánh giá dựa trên số liệu thực tế tại Chương 2, Chương 3 - Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em đã đưa ra giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động cùng các điều kiện để thực hiện mô hình đó nhằm mục đích cuối cùng là đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em nói riêng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực LĐTBXH nói chung. Đây cũng là công trình nghiên cứu một cách toàn diện đầu tiên về lĩnh vực này, việc Luận văn đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em hiện nay sẽ góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước trong tình hình mới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3470
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thanh tra về bảo vệ quyền trẻ em trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 776.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.