Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov : Luận án TS. Văn học: 62 22 30 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34773Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov : Luận án TS. Văn học: 62 22 30 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34773