Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3478
Title: Thực tiễn áp dụng hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Other Titles: Practical applications the labor Contracts law in business in industrial parks in Hung Yen province
Authors: Lê, Thị Nga
Keywords: Luật kinh tế;Hợp đồng lao động;Doanh Nghiệp;Khu công nghiệp;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 94 tr.
Abstract: Thứ nhất, Luận văn đã đối chiếu được các quy định về phần hợp đồng lao động của Bộ luật lao động năm 2012 với các quy định của Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi ) nhằm cung cấp thông tin giúp các bên có nhận thức đúng đắn về pháp luật hợp đồng lao động. Thứ hai, Luận văn đã làm sáng tỏ được sự phù hợp và tầm quan trọng của chế định hợp đồng lao động trong việc điều chỉnh các quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Hưng Yên, những điểm tích cực, hạn chế của một số quy định cơ bản về hợp đồng lao động nói riêng và pháp luật lao động nói chung. Thứ ba, Luận văn đã đối chiếu được các quy định về hợp đồng lao động vào thực tiễn áp dụng các quy định này tại các doanh trong khu công nghiệp ở Hưng Yên để thấy được mức độ tuân thủ hoặc vi phạm pháp luật của các chủ thể, từ đó đánh giá được các kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại và nguyên nhân nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện và đảm bảo thực hiện pháp luật hợp đồng lao động và các quy định có liên quan cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng pháp luật hợp đồng lao động trong các khu công nghiệp ở Hưng Yên, hạn chế sự vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các chủ thể trong quan hệ cũng như lợi ích chung của xã hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3478
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thực tiễn áp dụng hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.pdf
  • Description : 
  • Size : 426.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.