Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34784
Title: Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 - 1985 : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01
Authors: Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn
Trần, Thị Minh Giới
Keywords: Văn học Việt Nam;Nghiên cứu văn học;Thơ
Issue Date: 2011
Publisher: ‬‬ĐHKHXH&NV
Abstract: 212 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại hcoj Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1985: trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của quan niệm văn học nghệ thuật là vũ khí; quan điểm văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, tác phẩm văn nghệ là vũ khí trong các tài liệu, văn kiện (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34784
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000728_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.