Sự biến đổi kinh tế - xã hội của người Thái ở Điện Biên từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 70 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34794Sự biến đổi kinh tế - xã hội của người Thái ở Điện Biên từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 70 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34794