Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3481
Title: Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam
Other Titles: Improving the framework of law on basic construction in Vietnam
Authors: Võ, Thị Quyên
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Khung pháp luật;Luật xây dựng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 113 tr.
Abstract: - Luận văn là công trình mới, đầu tiên, không trùng lặp với bất kỳ đề tài khoa học nào đã công bố trước đây và nghiên cứu một cách toàn diện, tập trung và trực tiếp vấn đề lý luận về pháp luật xây dựng cơ bản nhằm mục đích đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xây dựng cơ bản bao gồm hoàn thiện về hình thức và nội dung, theo hướng ngày càng đồng bộ, thống nhất, khả thi theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. - Luận văn hướng tới làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật về xây dựng cơ bản, tạo tiền đề quan trọng cho hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản góp phần tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đúng với định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế vĩ mô, tạo hành lang pháp lý an toàn ổn định thúc đẩy sự phát triển bền vững đưa ngành xây dựng cơ bản nước nhà nhanh chóng tiến kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3481
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 460.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.