Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34834
Title: Tội phạm nữ ở thành phố Hồ Chí Minh và khả năng tái hội nhập của họ : Luận án TS Xã hội học: 62.31.30.01
Authors: Vũ, Hào Quang, Người hướng dẫn
Đỗ, Thái Đồng, Người hướng dẫn
Trần, Thị Tân Hương
Keywords: Tội phạm học;Tội phạm nữ;Xã hội học
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 142 tr. + Tóm tắt+CD-ROM
Trình bày các khái niệm cơ bản và tiếp cận lý thuyết về tội phạm nữ và khả năng tái hội nhập của họ. Nêu thực trạng, cơ cấu và các loại hình tội phạm nữ hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu quá trình tái hội nhập của tội phạm nữ và những yếu tố ảnh h (...)
Luận án TS Xã hội học 62.31.30.01 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34834
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00727_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 921.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.