Tội phạm nữ ở thành phố Hồ Chí Minh và khả năng tái hội nhập của họ : Luận án TS Xã hội học: 62.31.30.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34834Tội phạm nữ ở thành phố Hồ Chí Minh và khả năng tái hội nhập của họ : Luận án TS Xã hội học: 62.31.30.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34834