Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3484
Title: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân
Other Titles: Criminal liability regarding the offences violating the freedom and democratic rights of citizen
Authors: Nguyễn, Xuân Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 164 tr.
Abstract: Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học luật hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và có tính đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ (TDDC) của công dân ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học. Luận án có những đóng góp mới như sau: - Làm sáng tỏ những nội dung lý luận về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân như: khái niệm, ý nghĩa TNHS, chính sách hình sự đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân. - Khái quát quá trình phát triển các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân; Phân tích, đánh giá nội dung thể hiện và mức độ đáp ứng các yêu cầu lý luận về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân qua quy định của BLHS năm 1999. - Nghiên cứu, so sánh và đánh giá các quy định về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân trong BLHS Việt Nam với những quy định liên quan trong BLHS một số nước trên thế giới. - Phân tích thực trạng cơ sở của TNHS, hình thức TNHS và các yếu tố định khung hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân trong BLHS năm 1999; đánh giá thực trạng tình hình các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân và thực tiễn áp dụng TNHS đối với các tội phạm này trong những năm gần đây. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của BLHS năm 1999 và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân, nhằm góp phần đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này đạt hiệu quả cũng như giải quyết vấn đề TNHS đối với người phạm tội được chính xác, có căn cứ và đúng pháp luật.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3484
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do.pdf
  • Description : 
  • Size : 428.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.