Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3485
Title: Thời hạn tố tụng trong pháp luật Tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Other Titles: The procedural time limits in criminal procedure law and practical application in Vietnam
Authors: Hoàng, Anh Tuyên
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 162 tr.
Abstract: Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên trong khoa học pháp lý Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự. Có thể xem những nội dung sau đây là đóng góp mới về mặt khoa học của luận án: Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm, cơ sở lý luận của việc xác định thời hạn tố tụng hình sự, các căn cứ quy định và phân loại thời hạn hạn tố tụng hình sự; phân tích sự hình thành và phát triển của chế định thời hạn tố tụng trong lịch sử pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; nghiên cứu các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới và chỉ ra những giá trị có thể vận dụng ở Việt Nam. Thứ hai, phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, thực trạng áp dụng các thời hạn này tại Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, kết quả đã đạt được cũng như những vi phạm, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các thời hạn TTHS và nguyên nhân của những vi phạm, hạn chế đó. Thứ ba, luận giải, làm rõ các yêu cầu đối với việc hoàn thiện chế định thời hạn tố tụng hình sự và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3485
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thời hạn tố tụng trong pháp luật Tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 447.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.