Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34851
Title: Nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 5 01 02
Authors: Phạm, Ngọc Quang, Người hướng dẫn
Hoàng, Thái Triển
Keywords: Chủ nghĩa duy vật biện chứng;Chủ nghĩa duy vật lịch sử;Nhân tố con người;Triết học
Issue Date: 2005
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 162 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD - Rom
Làm rõ khái niệm nhân tố con người", những yếu tố cấu thành nhân tố con người ; những yêu cầu và yếu tố tác động đến nhân tố con người. Nêu thực trạng vai trò nhân tố con người và những vấn đề nảy sinh trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người ở Vi (...)"
Electronic Resources
Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34851
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00579_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.