Nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 5 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34851Nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 5 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34851