Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34854
Title: Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02
Authors: Lê, Văn Quán, Người hướng dẫn
Nguyễn, Tài Thư, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Học thuyết chính trị xã hội;Nho giáo;Triết học;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 170 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD-Rom
Luận án trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của Nho giáo, cũng như sự thể hiện của nó trong đời sống tinh thần của xã hội phong kiến và con người Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX. Tìm hiểu vai (...)
Electronic Resources
Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34854
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00575_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 115.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.