Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3486
Title: So sánh pháp luật của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Other Titles: Democratic Republic with the Socialist Republic of Vietnam on the Trademarks Protection
Authors: Somdeth, Keovongsack
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Pháp luật Lào;Nhãn hiệu hàng hóa;Sở hữu trí tuệ
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 174 tr.
Abstract: Luận án có một số đóng góp mới cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Lào, cụ thể như: - Nghiên cứu một cách toàn diện về thực trạng pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Lào, từ đó chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Lào. - So sánh, đối chiếu các quy định pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Lào với các quy định pháp luật quốc tế quan trọng, các quy định pháp luật của một số quốc gia, đặc biệt nhất là pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, từ đó chỉ ra tính đầy đủ và hiệu quả cần đạt được đối với Lào trong thời gian tới. - Đưa ra các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, cũng như công tác xây dựng hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Lào nhằm đảm bảo tính đầy đủ và hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật quốc tế và khu vực.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3486
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luận án TS Bảo vệ 22-1-15(1)_Luận án TS Bảo vệ 22-1-15(2).pdf
  • Description : 
  • Size : 683.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.