Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3487
Title: Phát triển các dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ
Other Titles: Development of insurance services in Vietnam Phu Tho Insurance Company
Authors: Bùi, Minh Thắng
Keywords: Quản lý kinh tế;Dịch vụ bảo hiểm;Công ty bảo hiểm
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 87 tr.
Abstract: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về bảo hiểm, làm rõ những vấn đề cơ bản về dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ. Các quy định chính sách, các văn bản hướng dẫn của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Phân tích các dịch vụ bảo hiểm gốc và các hoạt động kinh tế có liên quan, chỉ ra những nhân tố tích cực, tiêu cực tác động đến kết quả kinh doanh đạt được. Từ đó đưa ra định hướng, giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm tại Công ty trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3487
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phát triển các dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ.pdf
  • Description : 
  • Size : 429.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.