Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3493
Title: Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên ở Việt Nam hiện nay
Other Titles: The role of Ho Chi Minh Communist Youth Union in developing law knowledge for the Youth in Vietnam
Authors: Thiều, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Lịch sử nhà nước;Đoàn thanh niên cộng sản;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên nhằm góp phần làm rõ tính đặc thù về vai trò của tổ chức Đoàn khác với các tổ chức khác. Bên cạnh đó, thông qua quá trình đánh giá, tìm hiểu về thực trạng xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên của tổ chức Đoàn các cấp hiện nay; từ đó, tìm ra nguyên nhân của những thành công để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và tìm ra những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục nhằm tăng cường, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên. Luận văn đã xác định phương hướng, đề xuất 08 giải pháp tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3493
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : THIỀU THỊ TUYẾT TRINH.pdf
  • Description : 
  • Size : 433.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.