Quá trình cải cách kinh tế-xã hội của cộng hoà nhân dân Trung hoa (từ 1978-đến nay) : PTS Lịch sử cận và hiện đại 5.01.04
Quá trình cải cách kinh tế-xã hội của cộng hoà nhân dân Trung hoa (từ 1978-đến nay) : PTS Lịch sử cận và hiện đại 5.01.04