Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3495
Title: Thực hiện pháp luật công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Other Titles: Enforcement of Notary Law within Hanoi City area
Authors: Nguyễn, Thanh Hà
Keywords: Lịch sử nhà nước;Luật công chứng;Pháp luật Việt Nam;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 123 tr.
Abstract: Để thực hiện pháp luật công chứng đi vào cuộc sống, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích cơ sở khoa học của việc Quốc hội thông qua Luật công chứng số 53/2014/QH13 nhằm sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế của Luật công chứng hiện hành, đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật công chứng trên các phương diện: công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và thủ tục công chứng. Các giải pháp đưa ra quán triệt định hướng về việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm khả thi, bảo đảm an toàn pháp lý và thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia giao dịch, đáp ứng yêu cầu công cuộc phát triển kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3495
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Thanh Hà.pdf
  • Description : 
  • Size : 386.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.