Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3496
Title: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Other Titles: Legal implementation of democracy in Kim Dong district, Hung Yen province
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết
Keywords: Lịch sử nhà nước;Dân chủ;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 115 tr.
Abstract: Luận văn đóng góp thêm nhận thức về cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã hiện nay. Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3496
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyễn Thị Tuyết.pdf
  • Description : 
  • Size : 524.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.