Nghiên cứu nguồn sử liệu hiện vật bảo tàng (qua hiện vật ở Bảo tàng Cách mạng Việt nam) : Luận án PTS. Lịch sử: 5 03 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34966Nghiên cứu nguồn sử liệu hiện vật bảo tàng (qua hiện vật ở Bảo tàng Cách mạng Việt nam) : Luận án PTS. Lịch sử: 5 03 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34966