Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3498
Title: Cải cách pháp luật về quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước qua bài học Vinashin
Other Titles: Reforming the law on corporate governance of state-owned economic corporations through Vinashin lesson
Authors: Trần, Thái Hà
Keywords: Luật kinh tế;Cảo cách pháp luât;Tập đoàn kinh tế;Vinashin
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: Đề tài đã đưa ra được một số bài học về quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước và đề xuất được một số các kiến nghị nhằm cải cách pháp luật về quản trị quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước, như: Hoàn thiện các quy định của pháp luật để Nhà nước thực sự đóng vai trò chủ sở hữu; cải cách các quy định pháp luật về cơ chế giám sát; cải cách các quy định pháp luật để quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước trở thành một thực thể kinh doanh thống nhất gồm tập hợp các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với nhau; cải cách các quy định pháp luật về mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng thanh viên và Tổng Giám đốc; cải cách các quy định pháp luật về mối quan hệ giữa tập đoàn kinh tế nhà nước với các bên có quyền lợi liên quan…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3498
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Trần Thái Hà.pdf
  • Description : 
  • Size : 454.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.