Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3500
Title: Thực hiện Pháp luật về Thuế của các doanh nghiệp Ngoài Quốc doanh trên địa bàn Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hoá
Other Titles: Implementation of the Tax Administration Law for non-state enterprises in Sam Son town, Thanh Hoa
Authors: Đặng, Thị Xuyên
Keywords: Thuế;Doanh nghiệp ngoài quốc doanh;Thanh Hóa;Luật thuế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 89 tr.
Abstract: Một là, đã hệ thống hoá và phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về luật thuế và quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Hai là, đã tìm hiểu kinh nghiệm nước ngoài trên những tiêu chí chủ yếu về quản lý luật thuế đối với doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Từ đó rút ra những bài học có thể tham khảo và vận dụng vào điều kiện của nước ta. Ba là, đã phân tích quá trình đổi mới và thực trạng thực hiện Luật quản lý Thuế đối với doanh nghiệp theo cơ chế hiện hành trên địa bàn TX Sầm Sơn. Bốn là, đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện Luật quản lý thuế nói chung và có các kiến nghị riêng đối với DNNQD trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó việc thực hiện cơ chế tự khai – tự nộp (TK-TN) phải được nghiên cứu hoàn thiện, mở rộng dần với bước đi vững chắc theo một lộ trình hợp lý, kết hợp song song giữa quản lý hiện đại và quản lý truyền thống, ứng dụng những chức năng của cơ chế TK-TN cho hệ thống hiện hành. Cùng với cơ chế TK-TN, là việc triển khai về mặt pháp lý và quản lý kê khai thuế qua mạng Internet.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3500
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đặng Thị Xuyên.pdf
  • Description : 
  • Size : 369.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.