Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3503
Title: So sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
Other Titles: A comparison of Vietnam and Saudi Laws on corporate governance in joint stock company
Authors: Vũ, Thành Công
Keywords: Luật kinh tế;Quản trị công ty;Luật công ty;Việt Nam;Ả Rập Xê Út
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình quản trị công ty chính trên thế giới; so sánh các quy định của pháp luật Ả Rập Xê Út và pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần. Từ đó, đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam như: tách biệt các vị trí và quyền lực của chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành; các thành viên hội đồng quản trị phải là người có trình độ, được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty; hạn chế tình trạng ảnh hưởng và chi phối của các cổ đông lớn, các công ty nhà nước, công ty gia đình; bảo vệ quyền của các cổ đông thiểu số; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các cổ đông thông qua các kênh khác nhau và bằng những ngôn ngữ khác nhau; công khai các báo cáo của ban kiểm soát, các báo cáo tài chính; thành lập các ủy ban hỗ trợ hội đồng quản trị như ủy ban kiểm toán, ủy ban đề cử và thù lao (theo Quy chế quản trị công ty Ả Rập Xê Út) và các ủy ban khác như ủy ban rủi ro, ủy ban tài chính và đầu tư, ủy ban chất lượng và ủy ban lao động; thành lập hiệp hội các cổ đông để bảo về các quyền và lợi ích của họ; thành lập một tổ chức riêng biệt, độc lập chịu trách nhiệm về các vấn đề quản trị công ty.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3503
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : So sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út.pdf
  • Description : 
  • Size : 345.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.