Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3507
Title: Bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: Conciliation in resolving land disputes
Authors: Phạm, Thị Hương
Keywords: Luật dân sự;Tố tụng dân sự;Bồi thường thiệt hại;Xâm phạm tính mạng;Xâm phạm sức khỏe;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 115 tr.
Abstract: Đây là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người. Luận văn đề cập một cách khá chi tiết những vấn đề lý luận và thực tiễn của quá trình hình thành và phát triển của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung, về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe nói riêng; qua việc phân tích những quy định của pháp luật về vấn đề này để tìm ra những bất cập và từ đó đề ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe ở Việt Nam. Với những đóng góp đó, luận văn có thể được xem làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo Luật dân sự và quản lý nhà nước. Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người như khái niệm, bản chất, đặc điểm, ý nghĩa của chế định bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe trong vấn đề bảo vệ các quyền cơ bản của con người trong hệ thống pháp luật của nước ta. Phân tích các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người; Từ việc phân tích các quy định của pháp luật, việc áp dụng các quy định đó trên thực tế, luận văn cũng chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe như quy định về mức bồi thường, về việc xác định thiệt hại, căn cứ và trường hợp được giảm mức bồi thường, về vấn đề cấp dưỡng trong bồi thường thiệt hại, quy định bồi thường tổn thất về tinh thần… từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3507
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phạm Thị Hương.pdf
  • Description : 
  • Size : 708.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.