Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3508
Title: Pháp luật về hợp đồng bảo hiểm tài sản ở Việt Nam
Other Titles: The laws of property ensurance contract in Vietnam
Authors: Trần, Phước Thu
Keywords: Luật kinh tế;Hợp đồng bảo hiểm tài sản;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 70 tr.
Abstract: Luận văn tập trung vào nghiên cứu khái luận pháp luật về hợp đồng bảo hiểm tài sản; thực trạng pháp luật Việt Nam về chủng loại hợp đồng này; và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan. Pháp luật về hợp đồng bảo hiểm tài sản ở Việt Nam hiện nay được qui định trong nhiều đạo luật và văn bản dưới luật, tuy bắt nhịp được với những tiêu chuẩn chung của thế giới, song còn có sự mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật này. Luận văn phân tích sâu sắc các bất cập đó và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các qui định pháp luật liên quan tới các vấn đề như: hệ thống các văn bản pháp luật về hợp đồng bảo hiểm tài sản; hình thức hợp đồng bào hiểm tài sản; thòi điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản; điều khoản loại trừ trách niệm bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm trùng; nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải thích hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm; vấn đề thế quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Các vấn đề cần hoàn thiện này được xây dựng trên các phân tích nhu cầu của xã hội Việt Nam đối với pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nói chung và pháp luật về hợp đồng bảo hiểm nói riêng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3508
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Trần Phước Thu.pdf
  • Description : 
  • Size : 282.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.