Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3511
Title: Dư luận xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Other Titles: Public opinions as for building and performing the law in Viet Nam in the current period
Authors: Ngô, Thị Thu Hương
Keywords: Lịch sử nhà nước;Dư luận xã hội;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 109 tr.
Abstract: - Khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản về dư luận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật. - Luận văn chỉ ra được các mặt tích cực, hạn chế và những đóng góp của dư luận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật. - Đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao vai trò của dư luận xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3511
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ngô Thị Thu Hương.pdf
  • Description : 
  • Size : 344.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.