Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3513
Title: Hoàn thiện pháp luật về Bán hàng đa cấp tại Việt Nam theo kinh nghiệm một số nước trên thế giới
Other Titles: Improve the law on multi-level sales in Vietnam under experiences of some countries in the world
Authors: Vũ, Văn Tú
Keywords: Luật kinh tế;Bán hàng đa cấp;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 91 tr.
Abstract: Luận văn đã đạt được những kết quả như sau: Thứ nhất, luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật chung về Bán hàng đa cấp. Vấn đề này trước đó chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ và toàn diện, do vậy, đóng góp của tác giả vào vấn đề này là một đóng góp hết sức cần kíp và thiết thực; Thứ hai, tác giả đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về Bán hàng đa cấp của Việt Nam một cách toàn diện để làm nổi bật lên các vấn đề nội tại đang có. Đây là một điểm mới so với những công trình nghiên cứu trước đó vì các tác giả trước đây chú trọng đến việc khai thác từng mảng của lĩnh vực pháp luật điều chỉnh hoạt động Bán hàng đa cấp. Tác giả chú trọng tìm hiểu về bề rộng và chiều sâu một cách toàn diện để thấy tổng thể các vấn đề cần điều chỉnh. Thứ ba, phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về về Bán hàng đa cấp của Việt Nam. Đây là điều quan trọng vì pháp luật chỉ có thể phát huy tác dụng trên một nền kinh tế-xã hội nhất định. Việc nhìn nhận thực tiễn, chúng ta sẽ có được sự đánh giá một cách khách quan và chính xác về tính phù hợp và hiệu quả điều chỉnh của các quy định pháp luật hiện hành làm cơ sở để hoàn thiện các quy định của luật sau này. Thứ tư, tác giả nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về bán hàng đa cấp của một số quốc gia trên thế giới (Malaysia, New Zealand, Canada) để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Việc học tập kinh nghiệm là cần thiết khi chúng ta là một quốc gia tiếp nhận phương thức này từ nước ngoài trong khi chúng ta chưa có được sự chuẩn bị đầy đủ nhất. Thứ năm, luận văn đã đưa ra được những đề xuất, phương hướng, giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3513
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vũ Văn Tú.pdf
  • Description : 
  • Size : 473.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.