Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35139Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục và so sánh với Quốc triều hình luật: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35139