Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3514
Title: Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trong lĩnh vực y tế ở nước ta hiện nay
Other Titles: The relationship betweenlaw andmoralityinteam buildingofficials andcivil servantsappliedinthe medical sectorinour country today
Authors: Sái, Thị Thanh Ngân
Keywords: Lịch sử nhà nước;Công chức;Viên chức;Pháp luật Việt Nam;Đạo đức
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 97 tr.
Abstract: Luận văn gồm 3 chương Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật, đạo đức trong lĩnh vực y tế, mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực y tế Chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức y tế ở Việt Nam hiện nay Chương 3: Giải pháp, kiến nghị, hoàn thiện mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay Kết quả của luận văn - Đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay gồm: Thực trạng pháp luật và hoạt động áp dụng pháp luật trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y tế ở Việt Nam hiện nay, Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức y tế ở Việt Nam hiện nay, Thực trạng y đức trong mối tương quan với việc xây dựng và thực hiện pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ CBCCVC y tế Những thành tựu, hạn chế của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực y tế ở VN hiện nay và những nguyên nhân chủ yếu -Đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong đó bao gồm các giải pháp sau: + Giải pháp, kiến nghị chung Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trên cơ sở mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thực hiện pháp luật. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật, coi trọng giáo dục đạo đức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. Giải pháp ghi nhận đạo đức nhiều hơn vào các văn bản pháp luật. Nâng cao vai trò của chính quyền đại phương trong cộng đồng dân cư: + Giải pháp cụ thể: Từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế . Xây dựng đội ngũ nhân lực CBCCVC lĩnh vực y tế đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, vừa có đức vừa có tài. Có chế tài nghiêm khác đối với vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Các giải pháp về thực hiện kiểm tra việc thực hiện pháp luật và đạo đức nghề y của CBCCVC lĩnh vực y tế. + Kiến nghị Đối với Quốc Hội, Chính phủ, Bộ y tế Đối với các cơ sở y tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3514
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Sái Thị Thanh Ngân.pdf
  • Description : 
  • Size : 462.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.