Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35143
Title: Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2006 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01
Authors: Đoàn, Minh Huấn , người hướng dẫn
Đinh, Xuân Lý, 1957-, người hướng dẫn
Ngô, Thị Khánh
Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969;Lịch sử;Đảng Cộng sản Việt Nam;Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;Giai đoạn 1986-2006
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ yêu cầu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới. Phân tích, luận giải hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đoàn Thanh niên từ năm 1986 đến năm 2006. Nghiên cứu quá trình tổ chức xây dựng Đoàn Thanh niên và những (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35143
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001973_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.