Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35150
Title: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn
Phạm, Xuân Thiên, 1972-
Keywords: Triết học;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Hội nhập kinh tế quốc tế
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35150
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050002291_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.