Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Title: Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần): Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Nguyễn, Hồng Dương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thúy Thơm
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Tôn giáo học: 62 22 03 09 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20166
186 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004440.pdf
  • Description : 
  • Size : 28.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.