Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35159
Title: Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội : Luận án TS. Nhân văn khác: 60 22 03
Authors: Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn
Phan, Thị Lan
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Tôn giáo học: 60 22 03 09 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
185 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35159
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004439.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.