Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35212
Title: Nghiên cứu hoạt động xúc tiến của điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Lê, Văn Minh , người hướng dẫn
Đinh, Thị Hà
Keywords: Du lịch;Du khách quốc tế;Ninh Bình
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Tổng hợp có chọn lọc một số vấn đề lý luận về xúc tiến điểm đến du lịch, và vận dụng vào thực tiễn ở Ninh Bình. Phân tích chỉ ra những mặt hạn chế và tích cực của hoạt động xúc tiến điểm đến của du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế, một thị trườn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35212
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050002129_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.