Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng) : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng) : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217