Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35445
Title: Quá trình ra quyết định của bệnh nhân tâm thần trong mô hình phục hồi chức năng.
Authors: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Bệnh viện;Tâm thần;Y học;Công tác xã hội
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Công tác xã hội --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
173tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35445
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001897.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.