Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35448
Title: Quá trình ra quyết định của bệnh nhân tâm thần trong mô hình phục hồi chức năng.
Authors: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Tâm thần;Bệnh viện;Y học;Công tác xã hội
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH & NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 173 tr. + CD-ROM
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh viện tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày (...)
Luận văn ThS. Công tác xã hội --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20013
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương -Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện Tâm thần Ban ngày M (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35448
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001897_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.