Mô hình Black - Scholes có trễ và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3580Mô hình Black - Scholes có trễ và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3580