Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3580
Title: Mô hình Black - Scholes có trễ và ứng dụng
Authors: Đồng, Thị Trang
Keywords: Mô hình Black – Scholes;Toán học;Quá trình ngẫu nhiên;Phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ;Lý thuyết xác suất
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 59 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3580
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001838.pdf
  • Description : 
  • Size : 311.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.