Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3594
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (Cd, Pb, As) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố Thái Nguyên
Other Titles: Studies assessing the heavy metal pollution (Cd, Pb, As) in soil, water and vegetables in a vegetable growing area suburban area Thai Nguyen city
Authors: Trương, Công Đức
Keywords: Ô nhiễm môi trường;Thái Nguyên;Khoa học môi trường;Vùng chuyên canh rau;Chất gây ô nhiễm;Kim loại nặng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3594
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001852.pdf
  • Description : 
  • Size : 440.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.