Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36031
Title: Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24
Authors: Lê, Mậu Hãn
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Giai đoạn 1945-1975;Lưu trữ;Lịch sử Việt Nam;Trung học phổ thông;Tài liệu lưu trữ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Citation: Nguyễn, T. T. (2009). Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn ThS. Lưu trữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ giá trị sử liệu của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu lịch sử. Khái quát về loại hình, số lượng và nội dung tài liệu lưu trữ giai đoạn 1945 – 1975 đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ. Đề cập tới thực tiễn dạy và học môn Lịch sử bậc Trung học (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36031
Language: vi
Format Extent: 117 tr. + CD-ROM
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01796_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 922.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.