Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36092
Title: Tư tưởng triết học chính trị ở Việt Nam thế kỷ XV qua Đại Việt Sử Ký toàn thư : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Authors: Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn
Trần, Mạnh Quang
Keywords: Tư tưởng triết học;Chính trị;Lịch sử Việt Nam;Dữ liệu
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 196 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Trình bày dữ liệu về tư tưởng triết học chính trị Việt Nam thế kỷ XV trong Đại Việt sử ký toàn thư: Dữ liệu giai đoạn nhà Hồ (1400 – 1407); Dữ liệu giai đoạn Minh thuộc (1407 – 1427); Dữ liệu giai đoạn nhà Lê Sơ (1428 – 1504). Những nhận định và đánh giá v (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36092
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000450_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.