Trường nữ sinh Đồng Khánh - Trưng Vương trong hệ thống giáo dục công lập thời Pháp ở Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36113Trường nữ sinh Đồng Khánh - Trưng Vương trong hệ thống giáo dục công lập thời Pháp ở Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36113