Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3612Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3612