Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36272
Title: Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32
Authors: Lý, Hoài Thu
Nguyễn, Thị Quất
Keywords: Ma, Văn Kháng, 1936-;Lý luận văn học;Tiểu thuyết;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Electronic Resources
111 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm nổi bật chân dung tinh thần của người trí thức trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong mối tương quan với các nhân vật trí thức trong giai đoạn văn học trước và cùng thời. Khái quát được nhưng nét cơ bản về nghệ thuật thể hiện nhân vật người trí thức (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36272
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001395_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 827.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.