Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36287
Title: Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32
Authors: Trần, Khánh Thành , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Nguyễn, Đình Thi, 1924-2003;Văn học Việt Nam;Lý luận văn học;Kịch;Xung đột;Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu sáng tác của Nguyễn Đình Thi và một số vấn đề lí luận về xung đột. Nghiên cứu hình thái xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi: Các kiểu xung đột trong kịch của Nguyễn Đình Thi (xung đột giữa thật - giả, xung đột nội tâm, xung đột ta - địch) (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36287
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000897_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 708.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.