Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36313
Title: Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32
Authors: Lý, Hoài Thu, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Ngọc Điệp
Keywords: Văn học;Lý luận văn học;Tác phẩm văn học;Tác phẩm điện ảnh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khảo sát vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học(TPVH) sang tác phẩm điện ảnh(TPĐA). Tìm hiểu đặc trưng của tự sự văn học và tự sự điện ảnh, đồng thời so sánh và chỉ ra những nét giống và khác nhau trong phương thức tự sự của hai loại hình nghệ thuật này. Phân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36313
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000100_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.