Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3632Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3632