Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3643
Title: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông Thạch Hãn
Authors: Nguyễn, Duy Hoàn
Keywords: Thủy văn học;Dòng chảy lũ;Công trình thủy lợi;Thủy điện
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 76 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3643
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001901.pdf
  • Description : 
  • Size : 405.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.