Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973-2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3648Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973-2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3648