Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen mã hóa protein ESAT6/CFP10 phục vụ việc chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3649



Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen mã hóa protein ESAT6/CFP10 phục vụ việc chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3649