Nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đến dự báo bão trên biển Đông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3650Nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đến dự báo bão trên biển Đông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3650